ျမန္မာ စကား ကြ်မ္းက်င္ေသာ လံုျခံဳေရးၾကီးအားေတြ ့လက္ရေသာအခါ

1163